Εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Από την 1η έως τις 20 Μαρτίου 2024 θα πρέπει οι γονείς να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,

ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή, Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της μόνιμης κατοικίας τους, η οποία θα αποδεικνύεται:

α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία ή

γ) με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα

γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και

δδ) το βιβλιάριο υγείας από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια.

εε) Πιστοποιητικό Γεννήσεως. (Θα γίνεται ηλεκτρονική αναζήτηση). Για τους αλλοδαπούς μαθητές να είναι μεταφρασμένο.

Εγγραφές γίνονται από τους δυο γονείς (ή με εξουσιοδότηση), καθημερινά από 9:00 μέχρι 12:00.

Ο Διευθυντής

Χριστόφορος Οικονόμου

Αφήστε μια απάντηση